Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Zasady rekrutacji

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji do szkół młodzieżowych
 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca
 w Koźminie Wielkopolskim na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2012 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz.),

Zarządzenia nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

1. Uczniowie przyjmowani są do klas pierwszych w wyniku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną powoływaną przez Dyrektora Szkoły.

2. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:

          wicedyrektor – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,

          ośmiu członków – nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,

3. Komisja Rekrutacyjna:

    -        gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie listy kandydatów do klas pierwszych,

    -        ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na liście zgodnie z ilością uzyskanych punktów w terminach określonych w terminarzu rekrutacji.

4. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej oraz wyznaczone osoby:

    -        uczestniczą w spotkaniach promocyjnych w gimnazjach powiatu krotoszyńskiego oraz powiatów ościennych,

    -        uczestniczą w imprezach promujących szkołę.

5. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej ma prawo złożyć wniosek o przyjęcie do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych – szkoły należy wybrać w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

6. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole, wskazuje w podaniu kolejno interesujące go oddziały. Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w wybranych trzech szkołach.

7. Kandydat do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, jeśli wybrał którąkolwiek z tych szkół jako szkołę pierwszego wyboru, zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie następujących dokumentów:

  1. podania - wydrukowany wniosek z systemu komputerowego VULCAN, podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów - do pobrania pod adresem: www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl
  2. kserokopii aktu urodzenia;
  3. trzech fotografii
  4. kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  5. innych dokumentów stwierdzających ewentualne deficyty rozwojowe lub problemy zdrowotne kandydata wystawione przez poradnie specjalistyczne;
  6. zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie w przypadku Technikum;
  7. kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia, zaświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczna naukę zawodu.

 

8. Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

od 14.05.2018 (poniedziałek) do 30.05.2018 (środa) godz. 15:00

-        rejestracja kandydata w systemie informatycznym, wprowadzenie wymaganych danych,

-        wybór preferencji przez kandydata (szkoła, zawód, profil),

-        wydrukowanie z systemu informatycznego i złożenie przez kandydata podania w szkole pierwszego wyboru,

od 15.06.2018 (piątek) do 19.06.2018 (wtorek) godz. 15:00

-        możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół,

od 22.06.2018 (piątek) do 25.06.2018 (poniedziałek) godz. 15:00

-        uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej: dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

-        wprowadzenie przez kandydata, do systemu informatycznego, danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru do szkół pierwszego wyboru,

11.07.2018 (środa) do godz. 10:00

-        opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,

do 12.07.2018 (czwartek)

-        wydanie kandydatowi zakwalifikowanemu do Technikum w zawodach: technik rolnik, technik spedytor skierowania na badania lekarskie,

do 19.07.2018 (czwartek) godz. 12:00

-        dostarczenie oryginałów świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

-        dostarczenie, w przypadku Technikum w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik spedytor,r zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

20.07.2018 (piątek) do godz. 13:00

-        podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9. Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

od 1.08.2018 (środa) do 3.08.2018 (piątek) do godz.15:00

-        złożenie w szkole wymaganych dokumentów

24.08.2018 (piątek), godz. 10:00

-        opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

do 27.08.2018 (poniedziałek)

-        wydanie kandydatowi zakwalifikowanemu do Technikum w zawodach: technik rolnik, technik spedytor skierowania na badania lekarskie,

       do 30.08.2018 (czwartek) godz. 12:00

-        dostarczenie oryginałów świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

-        dostarczenie, w przypadku Technikum, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

do 31.08.2018 (piątek) godz. 13:00

-        podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10. Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, przyjmuje się kandydatów, którzy: 

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, 

 - w przypadku kandytatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe we wskazanych zawodach - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 - w przypadku kandytatów do branżowej szkoły I stopnia posiadają zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

 

11. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wynik egzaminu gimnazjalnego,

- wymienione naświadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języja polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajeć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oodziału tej szkoły,

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżniemiem,

- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uchonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów:

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, przedstawiony w procentach wynik mnoży się przez 0,2 pkt.

1. za wyniki egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 punktów,

w tym:

-        za część humanistyczną – maksymalnie 40 punktów,

historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt.),

-        za część matematyczno-przyrodniczą – maksymalnie 40 punktów,

przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt.),

-        za część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy – maksymalnie 20 punktów (max 100%=20 pkt.).

2. z przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 100 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

-        celującym – przyznaje się po 18 punktów,

-        bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

-        dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

-        dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

-        dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

W Liceum Ogólnokształcącym:

-        w grupie I (profil biologiczno - chemiczny), punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy zadeklarowany jako wiodący, biologia – maksymalnie 72 punkty,

-        w grupie II (profil geograficzno – historyczny), punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy zadeklarowany jako wiodący, geografia – maksymalnie 72 punkty,

W Technikum:

-        w zawodzie technik ekonomista: punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy zadeklarowany jako wiodący, geografia – maksymalnie 72 punkty,

-        w zawodzie technik spedytor: punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy zadeklarowany jako wiodący, geografia – maksymalnie 72 punkty,

-        w zawodzie technik architektury krajobrazu: punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy zadeklarowany jako wiodący, biologia – maksymalnie 72 punkty,

-        w zawodzie technik rolnik: punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy zadeklarowany jako wiodący, biologia – maksymalnie 72 punkty,

-        w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej: punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy zadeklarowany jako wiodący, geografia – maksymalnie 72 punkty.

W Branżowej Szkole I stopnia – punktowane przedmioty: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie – maksymalnie 72 punkty,

Ponadto w każdym oddziale:

-        za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,

-        za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty,

-        za udział w konkursach i zawodach sportowych – osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 18 punktów

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

       języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

-        celującym – przyznaje się po 20 punktów,

-        bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

-        dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

-        dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

-        dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

-        celującym – przyznaje się po 20 punktów,

-        bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

-        dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

-        dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

-        dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

-        celującym – przyznaje się po 20 punktów,

-        bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

-        dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

-        dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

-        dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

-        celującym – przyznaje się po 20 punktów,

-        bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

-        dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

-        dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

-        dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty w sposób określony powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

-        celującym – przyznaje się 20 punktów,

-        bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

-        dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

-        dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

-        dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

16. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość:

-        wielodzietność rodziny kandydata,

-        niepełnosprawność kandydata,

-        niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

-        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

-        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

-        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

-        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

17. Jeżeli szkoła nie dokona pełnego naboru do dnia 20 lipca 2018 r., ogłasza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne w oddziałach, które dysponują wolnymi miejscami. Terminarz uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego znajduje się w punkcie 9.

18. Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

      1. Konkurs przedmiotowy organizowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z innymi kuratorami oświaty:

 

Ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów byłych gimnazjów i obecnych klas gimnazjalnych działających przy innych typach szkół pod nazwą Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

 

     2. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów:

Lp.

Nazwa konkursu

 

1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
2. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
3.

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

4.

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

5.

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

6. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
7.

Wojewódzki Konkurs Historyczny

8.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

9.

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego

10.

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

11.

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego

3. Konkursy wiedzy i artystyczne:

Lp. Nazwa konkursu

Organizator

Zasięg działania

1.

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie
Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”

 

Łódzki Kurator Oświaty
w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

 

krajowy
2. Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”

Małopolski Kurator Oświaty w porozumieniu
z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

 

krajowy
3.

OgólnopolskiKonkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu
z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty
krajowy
4.

Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”

Podlaski Kurator Oświaty w porozumieniu
z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty
krajowy
5.

Ogólnopolski konkurs „Epizody
z najnowszej historii Polski
w komiksie”

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie krajowy
6.

Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko
ta kropla krwi wrzącej...”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wojewódzki
7.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Małopolski Kurator Oświaty krajowy
8.

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” w Kaliszu krajowy
9.

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski
wojewódzki
10.

Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
w Poznaniu
wojewódzki
11. Konkurs w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego „Złota Żaba” Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu

wojewódzki
12.

Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Młodzieżowy Dom Kultury
nr 2 w Poznaniu, Teatr Animacji w Poznaniu, Radio Merkury S.A.
wojewódzki
13.

Wojewódzki Turniej Białych Piór

Młodzieżowy Dom Kultury
nr 1 w Poznaniu
wojewódzki
14. Konkurs Geograficzny „Obieżyświat” Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wojewódzki
15.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży„ Moja Przygoda w Muzeum”

Muzeum Okręgowe w Toruniu,

Muzeum Narodowe
w Poznaniu

międzynarodowy
16.

Międzynarodowy konkurs
z zakresu informatyki
oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej „Bóbr”

Wydział Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
międzynarodowy
17.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolory szarości”

Gimnazjum w Sierakowie
im. Adama Olbrachta Przyjmy- Przyjemskiego, Muzeum Ziemi Rawickiej, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie
krajowy
18.

Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego krajowy
19.

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej MASKA

Zespół Szkół w Nowym Folwarku krajowy
20.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
w Toruniu
międzynarodowy
21.

Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana

Paderewskiego

w Poznaniu

Wojewódzki
22. Ogólnopolska Akademia - Konkurs Wiedzy o Prawie Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

krajowy

23. Międzyszkolny Konkurs Języka Hiszpańskiego Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu wojewódzki
24 Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej OKTA Pracownia Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogólnopolski
25.

Horyzonty Matematyki

SP nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Poznańska Fundacja Matematyczna

krajowy

26.

Niemiecki ma klasę

Goethe-Institut

krajowy

27.

Arsenał Pamięci

XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, Chorągiew Łódzka ZHP, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi

krajowy

28. Powiatowy Turniej Wiedzy Na dworze króla Kazimierza Wielkiego

Liceum Ogólnokształcące w Kole

powiatowy

29. „O naszą niepodległą!” – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

krajowy

30. Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

krajowy

31. Rejonowy Konkurs Języków Obcych

Zespół Szkół w Opalenicy

powiatowy

32. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

krajowy

33.

Wojewódzki Konkurs „Niepokorna, niezłomna, wyklęta- Inka oczami dzisiejszych uczniów”

Poseł na sejm RP Witold Czarnecki, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman, Urząd Miasta Konina, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Koniński Dom Kultury.

wojewódzki

4. Zawody sportowe:

    1)  Organizowane przez polskie związki sportowe i jednostki samorządu terytorialnego

    - Wojewódzkie i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,

    - Mistrzostwa Polski Młodzików,

    - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,

    - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,

    - Mistrzostwa Polski Juniorów.

   2) Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej,

  3) Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe:

       - Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata,

       - Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy.

  4) Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-3 (ustalone na podstawie wykazu dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanym przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu oraz Regulaminu Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej) odnoszą się do następujących dyscyplin sportu:

aerobik akrobatyka sportowa badminton baseball
biathlon bilard boks brydż sportowy
curling gimnastyka golf hokej na lodzie
hokej na trawie jeździectwo judo kajakarstwo
kajak polo karate tradycyjne karate WKF, kyokushin, fudokan kick-boxing
kolarstwo koszykówka kręglarstwo lekka atletyka, w tym biegi przełajowe
łucznictwo łyżwiarstwo narciarstwo orientacja sportowa
pięciobój nowoczesny piłka nożna piłka ręczna piłka siatkowa
piłka siatkowa plażowa piłka wodna pływanie pływanie synchroniczne
podnoszenie ciężarów rugby skoki do wody snowboard
sporty motorowe sporty saneczkowe sporty wrotkarskie strzelectwo sportowe
sumo szachy szermierka taekwondo
tenis tenis stołowy triathlon unihokej
warcaby wioślarstwo zapasy żeglarstwo

5) Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:

- międzynarodowym (miejsca 1-8),

- krajowym (miejsca 1-6),

- wojewódzkim (miejsca 1-3),

- powiatowym (miejsca 1-3).

            6) Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:

- międzynarodowym,

- krajowym,

- wojewódzkim,

- powiatowym.

to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień i nagród uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.

19. Punkty możliwe do uzyskania za udział w konkursach:

-        w konkursach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty, za:

-        tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

-        tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

-        tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

-        w konkursach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniej o zasięgu ogólnopolskim:

-        tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

-        tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

-        tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

-        w konkursach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

-        dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

-        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

-        tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

-        tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

-        tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

-        w konkursach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

-        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

-        dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

-        dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.

-        tytuł finalisty konkurs z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

-        tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

-        tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

-        uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, innych niż wymienione punktuje się na szczeblu:

-        międzynarodowym – 4 pkt.

-        krajowym – 3 pkt.

-        wojewódzkim – 2 pkt.

-        powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszelkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

20. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata wniosku, sporządza i wydaje pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.

21. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły, rodzic kandydata (prawny opiekun) może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 


Kategoria: