DOKUMENTY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

1. Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji do szkół młodzieżowych  -  [POBIERZ]

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się elektronicznie.

Kandydat zakłada własne konto logując się na stronie: https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl/kandydat/app/

 

 

 1. Kandydat do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, jeśli wybrał którąkolwiek z tych szkół jako szkołę pierwszego wyboru, zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie następujących dokumentów:
  1. podania - wydrukowany wniosek z systemu komputerowego VULCAN, podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów - do pobrania pod adresem: ;
  2. kserokopii aktu urodzenia;
  3. trzech fotografii
  4. kopii świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty;
  5. innych dokumentów stwierdzających ewentualne deficyty rozwojowe lub problemy zdrowotne kandydata wystawione przez poradnie specjalistyczne;
  6. zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie w przypadku Technikum w zawodach technik rolnik i technik spedytor;
  7. kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia, zaświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczna naukę zawodu.

 

2. Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

od 13.05.2019 (poniedziałek) do 31.05.2019 (piątek) godz. 15:00

-        kandydat rejestruje się w systemie informatycznym, wprowadza wymagane dane (możliwość przeprowadzenia rejestracji w sekretariacie szkoły),

-        wybiera szkołę, zawód, profil,

-        drukuje z systemu informatycznego i składa podania w szkole pierwszego wyboru,

od 14.06.2019 (piątek) do 19.06.2019 (środa) godz. 15:00

-        kandydat ma możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół,

od 21.06.2019 (piątek) do 25.06.2019 (wtorek) godz. 15:00

-        kandydat uzupełnienia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej: dostarcza świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,

-        kandydata wprowadza do systemu informatycznego dane o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru do szkół pierwszego wyboru,

16.07.2019 (wtorek) godz. 10:00

-        Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

od 16.07.2019 (wtorek) do 18.07.2019 (czwartek)

-        Szkoła wydaje kandydatowi zakwalifikowanemu do Technikum w zawodach: technik rolnik, technik spedytor skierowanie na badania lekarskie,

do 24.07.2019 (środa) godz. 13:00

-        kandydat dostarcza oryginały świadectwa gimnazjalnego lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej,

-        kandydat dostarcza, w przypadku Technikum w zawodzie technik rolnik zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu i orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem oraz w zawodzie technik spedytor zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

25.07.2019 (czwartek) do godz. 13:00

-        Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.