Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

DOKUMENTY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 odbędzie się elektronicznie.

Kandydat zakłada własne konto logując się na stronie: www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl/Kandydat

Kandydat do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, jeśli wybrał którąkolwiek z tych szkół jako szkołę pierwszego wyboru, zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie następujących dokumentów:

1. podania - wydrukowany wniosek z systemu komputerowego VULCAN, podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów - do pobrania pod adresem: powiatkrotoszynski.edu.com.pl;

2. kserokopii aktu urodzenia;

3. trzech fotografii opisanych na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres;

4. kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

5. innych dokumentów stwierdzających ewentualne deficyty rozwojowe lub problemy zdrowotne kandydata wystawione przez poradnie specjalistyczne;

6. zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie w przypadku Technikum;

7. kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, także, zaświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczna naukę zawodu.

1. Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2016/2017:

od 23.05.2016 (poniedziałek) godz. 8:00 do 10.06.2016 (piątek) godz. 15:00

- rejestracja kandydata w systemie informatycznym, wprowadzenie wymaganych danych,

- wybór preferencji przez kandydata (szkoła, zawód, profil),

- wydrukowanie z systemu informatycznego i złożenie przez kandydata podania w szkole pierwszego wyboru,

od 24.06.2016 (piątek) do 28.06.2016 (wtorek) godz. 15:00

- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej: dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- wprowadzenie przez kandydata, do systemu informatycznego, danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół pierwszego wyboru,

05.07.2016 (wtorek) do godz. 13:00

- opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

od 05.07.2016 (wtorek) do 07.07.2016 (czwartek)

- wydanie kandydatowi zakwalifikowanemu do Technikum skierowania na badania lekarskie,

od 05.07.2016 (wtorek) do 13.07.2016 (środa) godz. 13:00

- dostarczenie oryginałów świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

- w przypadku Technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu,

14.07.2016 (czwartek) do godz. 13:00

- publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc,

2. Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

od 27.07.2016 (środa) do 01.08.2016 (piątek)

- złożenie w szkole wymaganych dokumentów

22.08.2016 (poniedziałek), godz. 09:00

- opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

od 22.08.2016 (poniedziałek) do 24.08.2016 (środa)

- wydanie kandydatowi zakwalifikowanemu do Technikum skierowania na badania lekarskie,

       do 25.08.2016 (czwartek) godz. 13:00

- dostarczenie oryginałów świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

- w przypadku Technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu,

- publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.