Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

STOŁÓWKA SZKOLNA

 REGULAMI STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów oraz pracowników szkoły.
2. Posiłki całodzienne wydawane są dla uczniów zamieszkałych w internacie oraz dla uczestników warsztatów, obozów i zgrupowań odbywających się w obiektach szkolnych.
3. Obiady wydawane są dla:
- uczniów wnoszących opłaty indywidualne,
- uczniów, których dożywianie dofinansowuje MGOPS lub sponsorzy,
- pracowników Szkoły, którzy opłacili posiłek,
- uczniów i pracowników placówek oświatowych podległych Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
4. Obiady wydawane są w godzinach od 13.20 do 15.10.
5. Rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie za posiłki spożywane w stołówce wnoszą opłatę równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
6. Korzystający z posiłków nauczyciele i inni pracownicy ponoszą pełną opłatę za wyżywienie. Opłata ta obejmuje: koszty surowca, koszty związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w stołówce, koszty związane z utrzymaniem stołówki.
7. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 4 i 5 ustala się na podstawie rzeczywistej kalkulacji kosztów, nie mniej niż dwa razy w roku.
8. Rodzice albo uczniowie naszej Szkoły mogą być zwolnieni z całości lub części opłat za posiłki w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny. Decyzje o zwolnieniu podejmuje Zarząd Powiatu na pisemny wniosek zainteresowanych, złożony za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.
9. Opłatę za posiłki wnosi się z góry do 15-go dnia danego miesiąca. Opłaty można dokonać przekazem bankowym lub bezpośrednio w szkolnej kasie. Przy braku terminowej płatności będą naliczane ustawowe odsetki.
10. W przypadku nie korzystania z posiłków z powodu nieobecności ucznia lub pracownika zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy dzień nieobecności. Odpisy za posiłki dokonywane będą, jeżeli zgłoszenie nastąpi nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku. Zwrot kosztów dokonuje się w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.
11. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
12. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim, obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia.
13. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
- spokojnie poruszać się po stołówce,
- zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
- zachowywać się cicho ( nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów ),
- zostawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło ),
- szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu ( nie wyginać sztućców, nie dziurawić i nie malować blatów),
- naprawić szkodę uczynioną w stołówce,
14. Uczeń może zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
15. Na tablicy ogłoszeń, przed stołówką, wywieszony jest aktualny jadłospis.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2008 r.